status update maatschappelijk vastgoed Bornerbroek (juni 2023)

In 2019 is een werkgroep gestart met het bekijken van maatschappelijke vastgoed locaties en heeft gesprekken gevoerd met de diverse eigenaren en gebruikers hiervan. 

In januari 2023 zijn de resultaten bekend gemaakt van de enquête (eind 2022) waarin inwoners van Bornerbroek hun mening konden geven over een viertal Opties voor toekomstige mogelijkheden voor Kerk, Brookshoes, Sporthal en Sportvelden die tijdens een Dorpsavond in oktober 2022 zijn toegelicht. Uit deze enquête kwam o.a. naar voren dat er een zekere voorkeur is voor Optie C, waarin een nieuw Brookshoes wordt gebouwd aan de Kerk terwijl er een nieuwe Sporthal en extra faciliteiten worden toegevoegd aan de Sportvelden aan de Maatkampsweg.

In de afgelopen maanden is er op twee onderwerpen meer duidelijk gekomen, en zijn er tevens twee nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze die we moeten maken.

Duidelijkheid 1: Optie C discutabel

Door de werkgroepen is een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze Optie waaruit bleek dat de exploitatie van het Brookshoes mogelijk niet dekkend zal zijn terwijl er problemen worden verwacht met de efficiency en inzetbaarheid van vrijwilligers over twee locaties. En het was nu juist een van de uitgangspunten van dit onderzoek om dat te verbeteren. Op basis hiervan heeft het bestuur van het Kulturhus aangegeven geen vooruitgang t.o.v. de huidige situatie te zien en derhalve voorlopig niet wil meewerken aan Optie C. Dit besluit moet nog wel worden onderbouwd met een gedegen financiële analyse.

Duidelijkheid 2: Invulling Kerk

Er is een breed draagvlak om het kerkgebouw tzt te gaan inzetten voor sociaal-maatschappelijke activiteiten waarbij ook grotere groepen mensen betrokken zijn; denk aan een aantal events per jaar. Het is de intentie om de Kerk en Dorpspark in eigendom en onder beheer van Bornerbroek te krijgen en dan de kerk enigszins aan te passen. Indien Optie C niet haalbaar is dan is het voorstel om een nieuwe facilitaire ruimte toe te voegen en afhankelijk van de ruimtebehoefte een sloop van de pastorie te overwegen. De Locatieraad Bornerbroek acht dit haalbaar en gaat zich daarvoor inzetten.

Nieuw A: Integratie Basisschool

De gemeente Almelo (eigenaar schoolgebouw) heeft onderzoek laten uitvoeren naar de bouwkundige en installatietechnische staat van het schoolgebouw van de Stephanusschool waaruit blijkt dat er opgaven zijn om het gebouw te verduurzamen. De gemeente en het schoolbestuur gaan verder onderzoeken hoe het schoolgebouw goed verduurzaamd kan worden, waarbij ook serieus wordt gekeken naar vervangende nieuwbouw na 2028. Zowel het schoolbestuur als de gemeente Almelo staan open voor de gedachte om een nieuwe basisschool te koppelen of te integreren met een nieuwe Multi Functionele Accommodatie met o.a Sporthal en Brookshoes. Dit kan voordelen opleveren door een gemeenschappelijk gebruik en beheer van bepaalde ruimten.

Nieuw B: Gebiedsvisie met Dorpsvisie

De gemeente Almelo heeft het voornemen om een nieuwe Gebiedsvisie voor Bornerbroek te maken. Aan de hand van deze Gebiedsvisie kunnen nieuwe ruimtelijke initiatieven (zoals woningbouw) worden afgewogen of deze wel of niet wenselijk en passend zijn in Bornerbroek. Die Gebiedsvisie kan helpen bij het maken van goede keuzes over de toekomstige invulling van Brookshoes, Kerk,  Sporthal, Sportvelden en de School. Vanuit Bornerbroek willen we graag actief gaan bijdragen aan de totstandkoming van deze nieuwe Gebiedsvisie Bornerbroek om te waarborgen dat deze visie aansluit bij de wensen vanuit het dorp.

 

Ondertussen gaan de werkgroepen verder met het uitwerken van ideeën en het analyseren van financiële aspecten rond investeringen en exploitatie m.b.t. tot de Opties. De bevindingen zullen worden ingebracht bij het opstellen van de Gebiedsvisie / Dorpsvisie. Daarbij zal rekening worden gehouden met de hierboven genoemde vier onderwerpen. Tevens zal daarbij gebruik worden gemaakt van de vele inhoudelijke reacties en voorstellen die Bornerbroekers via de enquête hebben ingebracht.

Jan Bartels, Willemien Bonthuis, Tonny Grimberg vanuit de Stuurgroep

ENQUÊTE UITKOMSTEN

Algemeen

In deze enquête werd u o.a. gevraagd naar uw mening over:
- groei van het aantal inwoners in Bornerbroek
- betaalbare huur- / starterswoningen
- inzet van stichting Dorpsbelangen
- gezamenlijke energie inkoop
- bestemming van gelden die zijn gedoneerd tbv Oekraïne
- een dubbelzijdig fietspad naast de Pastoor Ossestraat

De uitkomst van deze vragen vindt u hier:

uitkomst enquête deel 1

 

Mogelijke (her) locatie van sportvelden, sporthal en Brookshoes

In het 2e deel is gevraagd naar uw mening over mogelijke (nieuwe) locaties van de sportvelden, de bouw van een sporthal (Bornerbroek heeft nu een sportzaal, dit houdt in maar 2 velden ipv 3 of meer), verplaatsing van het Brookshoes en invulling van de kerk wanneer deze in toekomst misschien aan de eredienst wordt onttrokken. 

Om alles goed te begrijpen is het aan te raden om beide uitleggen te lezen. 

De verkorte uitleg van deze vragen vindt u hier:
korte uitleg MVB

De uitgebreide uitleg van deze vragen vindt u hier:
uitgebreide uitleg MVB

De presentatie gegeven tijdens de dorpsavond

Deze mogelijke herverdeling komt voort uit de dorpsvisie 2020-2030. Het zijn dus toekomstplannen. 
De presentatie is als pdf te downloaden. 

klik HIER om de PRESENTATIE als pdf te downloaden

Er rijzen vast nog vragen, die kunt u altijd stellen via ons mailadres: dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com