Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

De gemeente Almelo laat een gebiedsvisie maken voor Bornerbroek. Lees er meer over op de pagina.

Gebiedsvisie Bornerbroek

Ons Dorp

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek (SDB) behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap.  Het algemeen belang staat voorop zonder binding met politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen.

Bornerbroek is een dorp in beweging. De bevolkingssamenstelling is gevarieerd, waarbij de groep tussen 20-30 jaar minder groot is dan gewenst. Dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van huisvesting voor een betaalbare prijs, waardoor deze groep zich op dit moment veel vestigt in de steden/dorpen rondom Bornerbroek. Het aantal inwoners is de 2000 net gepasseerd.

Een van de speerpunten van SDB is huisvesting voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. 

Op dit moment speelt de mogelijke komst van XL2, de zogenaamde kanaalsprong. SDB is geen voorstander van dit 2e bedrijventerrein en heeft hierover veelvuldig contact met alle betrokken partijen.

JAARLIJKSE DORPSAVOND

Op 31 oktober 2023 is de jaarlijkse dorpsavond geweest.
Met een opkomst van circa 80 bewoners was het een goed gevulde zaal,

Mooi dat zoveel mensen mee willen denken over de toekomst van Bornerbroek. 
 

PRESENTATIE en NOTULEN DORPSAVOND 31-10-2023

Van deze avond zijn notulen gemaakt die zijn geplaatst in Brooksblad nr 38 van 14 november 2023.

Deze notulen zijn uiteraard ook hier beschikbaar evenals de presentatie die is gegeven.

Beide documenten zijn als pdf te downloaden. 

Notulen Dorpsavond 31-10-2023
Presentatie Dorpsavond 31-10-2023

Status update Maatschappelijk Vastgoed onderzoek (Juni 2023)

In 2019 is een werkgroep gestart met het bekijken van maatschappelijke vastgoed locaties en heeft gesprekken gevoerd met de diverse eigenaren en gebruikers hiervan. 

In januari 2023 zijn de resultaten bekend gemaakt van de enquête (eind 2022) waarin inwoners van Bornerbroek hun mening konden geven over een viertal Opties voor toekomstige mogelijkheden voor Kerk, Brookshoes, Sporthal en Sportvelden die tijdens een Dorpsavond in oktober 2022 zijn toegelicht. Uit deze enquête kwam o.a. naar voren dat er een zekere voorkeur is voor Optie C, waarin een nieuw Brookshoes wordt gebouwd aan de Kerk terwijl er een nieuwe Sporthal en extra faciliteiten worden toegevoegd aan de Sportvelden aan de Maatkampsweg.

In de afgelopen maanden is er op twee onderwerpen meer duidelijk gekomen, en zijn er tevens twee nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze die we moeten maken.

Duidelijkheid 1: Optie C discutabel

Door de werkgroepen is een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze Optie waaruit bleek dat de exploitatie van het Brookshoes mogelijk niet dekkend zal zijn terwijl er problemen worden verwacht met de efficiency en inzetbaarheid van vrijwilligers over twee locaties. En het was nu juist een van de uitgangspunten van dit onderzoek om dat te verbeteren. Op basis hiervan heeft het bestuur van het Kulturhus aangegeven geen vooruitgang t.o.v. de huidige situatie te zien en derhalve voorlopig niet wil meewerken aan Optie C. Dit besluit moet nog wel worden onderbouwd met een gedegen financiële analyse.

Duidelijkheid 2: Invulling Kerk

Er is een breed draagvlak om het kerkgebouw tzt te gaan inzetten voor sociaal-maatschappelijke activiteiten waarbij ook grotere groepen mensen betrokken zijn; denk aan een aantal events per jaar. Het is de intentie om de Kerk en Dorpspark in eigendom en onder beheer van Bornerbroek te krijgen en dan de kerk enigszins aan te passen. Indien Optie C niet haalbaar is dan is het voorstel om een nieuwe facilitaire ruimte toe te voegen en afhankelijk van de ruimtebehoefte een sloop van de pastorie te overwegen. De Locatieraad Bornerbroek acht dit haalbaar en gaat zich daarvoor inzetten.

Nieuw A: Integratie Basisschool

De gemeente Almelo (eigenaar schoolgebouw) heeft onderzoek laten uitvoeren naar de bouwkundige en installatietechnische staat van het schoolgebouw van de Stephanusschool waaruit blijkt dat er opgaven zijn om het gebouw te verduurzamen. De gemeente en het schoolbestuur gaan verder onderzoeken hoe het schoolgebouw goed verduurzaamd kan worden, waarbij ook serieus wordt gekeken naar vervangende nieuwbouw na 2028. Zowel het schoolbestuur als de gemeente Almelo staan open voor de gedachte om een nieuwe basisschool te koppelen of te integreren met een nieuwe Multi Functionele Accommodatie met o.a Sporthal en Brookshoes. Dit kan voordelen opleveren door een gemeenschappelijk gebruik en beheer van bepaalde ruimten.

Nieuw B: Gebiedsvisie met Dorpsvisie

De gemeente Almelo heeft het voornemen om een nieuwe Gebiedsvisie voor Bornerbroek te maken. Aan de hand van deze Gebiedsvisie kunnen nieuwe ruimtelijke initiatieven (zoals woningbouw) worden afgewogen of deze wel of niet wenselijk en passend zijn in Bornerbroek. Die Gebiedsvisie kan helpen bij het maken van goede keuzes over de toekomstige invulling van Brookshoes, Kerk,  Sporthal, Sportvelden en de School. Vanuit Bornerbroek willen we graag actief gaan bijdragen aan de totstandkoming van deze nieuwe Gebiedsvisie Bornerbroek om te waarborgen dat deze visie aansluit bij de wensen vanuit het dorp.

 

Ondertussen gaan de werkgroepen verder met het uitwerken van ideeën en het analyseren van financiële aspecten rond investeringen en exploitatie m.b.t. tot de Opties. De bevindingen zullen worden ingebracht bij het opstellen van de Gebiedsvisie / Dorpsvisie. Daarbij zal rekening worden gehouden met de hierboven genoemde vier onderwerpen. Tevens zal daarbij gebruik worden gemaakt van de vele inhoudelijke reacties en voorstellen die Bornerbroekers via de enquête hebben ingebracht.

Jan Bartels, Willemien Bonthuis, Tonny Grimberg vanuit de Stuurgroep

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ...JOU?

Binnen elk bestuur is een goede balans nodig van het aantal mensen.
Ieder kijkt op zijn eigen wijze tegen iets aan en met elkaar kun je daardoor tot een weloverwogen denkwijze of uitvoering van een proces komen.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.
Jan Bartels (voorzitter), Simone te Riet (penningmeester), Petra Tangena (secretaris), Nathan Bartels (vicevoorzitter) en Herma Bakker.

Bornerbroek heeft de nodige uitdagingen voor de komende tijd en soms als vaste opgave.
Denk aan de kanaalsprong, het maatschappelijk vastgoed, leefbaarheid, verkeersstromen enz.
We werken over het algemeen als koppel aan projecten. Daardoor kun je met elkaar sparren, elkaar aanvullen en half staan wanneer de ander niet kan.

Lijkt het je leuk om mee te denken over (de toekomst van) Bornerbroek en beschik jij over onderstaande eigenschappen, stuur dan een gemotiveerde mail naar dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com

Profiel bestuurslid SDB:

  1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
  2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
  3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
  4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
  5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
  6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
  7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
  8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
  9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Zienswijze PIP vloedbeltverbinding

Klik hier om de volledige zienswijze te lezen die SDB heeft ingediend mbt Vloedbeltverbinding en het Provinciaal Inpassings Plan (PIP)

Ook de gemeente Almelo heeft een zienswijze ingediend. Klik hier om naar deze zienswijze te gaan

Over ons

De belangenbehartiging vindt plaats in de meest ruime zin en op gebied van onderwijs, ouderenbeleid, sport en recreatie, volkshuisvesting en planologie, infrastructuur en werkgelegenheid, verkeer, milieu en openbare voorzieningen. Aldus is te lezen uit de oprichtingsakte gedateerd op 3 juni 1996. De stichting wordt bestuurd door minimaal 3 bestuursleden. De leden zijn vrijwilligers uit de Bornerbroekse gemeenschap waarbij de verschillende buurten zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn en worden gekozen en benoemd door het bestuur. De Stichting is de juridische voortzetting van de in 1978 gestarte “Werkgroep Bornerbroek”. Gezien de vele gebieden waarop SDB actief is wordt binnen het bestuur gewerkt met een taakverdeling met verschillende aandachtsgebieden. Door het onderhouden van goede contacten met verschillende instanties wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking. Met de gemeente Almelo zijn er veelvuldig contacten middels de wijkregiseur en de wijkwethouder.

SDB streeft ernaar in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken te zijn zodat zij kan informeren over de wensen en mogelijkheden. Dit is de reden geweest om een Dorpsvisie op te stellen die in 2006 is gepresenteerd. Inmiddels wordt gewerkt met de vervolgvisie voor 2016-2025. De gemeente Almelo heeft de Dorpsvisie positief ontvangen en er wordt inmiddels gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan, o.a door projectteams op verschillende onderwerpen. Jaarlijks organiseert SDB een Dorpsavond. Tijdens deze jaarvergadering worden de activiteiten en plannen van SDB aan de bewoners toegelicht. Maar op de dorpsavond is ook ruimte voor de bewoners om mening en input te leveren. Zo wordt SDB in staat gesteld om het dorp goed te vertegenwoordigen en de belangenbehartiging te waarborgen.

Verkeer in en rond Bornerbroek

Uitkomsten van de verkeerschouw en informatie avond over de Pastoor Ossestraat (februari 2023). Lees er meer over op de pagina.

 

 

Verkeerschouw 2023

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

Bestuur

Jan Bartels - Voorzitter

Petra Tangena  - Secretaris

Simone te Riet - Penningmeester

Nathan Bartels

Herma Bakker