Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

De gemeente Almelo laat een gebiedsvisie maken voor Bornerbroek. Lees er meer over op de pagina.

Gebiedsvisie Bornerbroek

Ons Dorp

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek (SDB) behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap.  Het algemeen belang staat voorop zonder binding met politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen.

Bornerbroek is een dorp in beweging. De bevolkingssamenstelling is gevarieerd, waarbij de groep tussen 20-30 jaar minder groot is dan gewenst. Dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van huisvesting voor een betaalbare prijs, waardoor deze groep zich op dit moment veel vestigt in de steden/dorpen rondom Bornerbroek. Het aantal inwoners is de 2000 net gepasseerd.

Een van de speerpunten van SDB is huisvesting voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. 

Op dit moment speelt de mogelijke komst van XL2, de zogenaamde kanaalsprong. SDB is geen voorstander van dit 2e bedrijventerrein en heeft hierover veelvuldig contact met alle betrokken partijen.

Plannen mbt XL Park 2 - mogelijke locatie de zogenaamde Kanaalsprong

De gemeente Almelo heeft het plan om een 2e XL Businesspark te realiseren. De raad van de gemeente Almelo heeft ingestemd met een aantal onderzoeken om te kijken naar de (on)mogelijkheden en locaties. Hoewel er meer locaties in het visier zijn, zet de gemeente Almelo vol in op de zogenaamde Kanaalsprong. 
Een XL Park aan de overzijde van het kanaal, tegenover het huidige XL Businesspark 1.
 

Zienswijze XL Business Park 2

Onlangs is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht. Hierin zijn o.a. de punten opgenomen waar de Milieu Effect Rapportage (MER), die gemaakt moet worden van een toekomstige 2e XL locatie, op moet gaan toetsen.

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap. Vanwege deze doelstelling hebben wij in een eerder stadium onze kritieken ten aanzien van de ontwikkeling van XL Businesspark 2 (Kanaalsprong) geuit en zijn we ook toegetreden tot de schil rondom het ambtelijke kernteam om zo een constructief-kritische input gedurende de definitiefase te kunnen geven.

Wij zijn geen voorstander van een 2e XL Businesspark, maar proberen middels onze deelname in deze schil specifiek de belangen van omwonenden en gezinnen/bedrijven die evt. moeten verhuizen zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast hebben voor ons belangrijke thema’s als huisvesting, recreatie, verkeer, milieu en openbare voorzieningen ook raakvlakken met de beoogde ontwikkeling van XL Businesspark 2.
Zeker gezien de uitkomsten van recent publiek gemaakte stukken zien wij nut en noodzaak en de locatieonderbouwing  van de Kanaalsprong die door de gemeente is aangevoerd, niet als goede en juiste onderbouwing voor het verder voortzetten van deze ontwikkeling.

Daarom hebben wij een zienswijze ingediend op deze NRD waarin wij nut en noodzaak betwisten op de beoogde locatie “kanaalsprong” alsmede een aantal punten die zijn aangevoerd waarop de MER moet gaan toetsen.

 

zienswijze t.a.v. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Vloedbeltverbinding

Hoe staat het met de randweg om Zenderen?

St. Dorpsbelangen Bornerbroek heeft met hulp van anderen geprobeerd de Provinciale Statenleden te overtuigen dat de huidige keuze langs de snelweg en over de essen rond Tusveld een verkeerde is.

We dachten o.a. BBB te hebben overtuigd. Zij overwogen een motie in te dienen, die zou leiden tot een heroverwegingsmoment in september. Dan zou er meer duidelijkheid zou zijn betreffende een aantal zaken, waarvan wij als SDB een positieve impact voor Bornerbroek verwachtten. Helaas hebben een aantal fracties anders besloten.

Nu is alleen nog de mogelijkheid van een beroep bij de Raad van State over.

In overleg en met de hulp van de Gemeente Almelo gaan we dit oppakken.


Waarom was SDB tegen de randweg Vloedbeltverbinding:

De drie hoofdoelstellingen worden onvoldoende behaald.

 1. 5% minder verkeer op autosnelweg A1/A35 wordt slechts 2%.
 2. “robuustheid” van onderliggend wegennet. Dat is bij andere varianten net zo goed.
 3. vermindering verkeer door Zenderen: dit blijft steken op 6.300 – 8.000 auto’s per dag, die met 30 km/u door de kern van Zenderen rijden.
  In Bornerbroek rijden nu 8.400 auto’s per dag met 50 km/u. Bornerbroekers vinden dat nu al veel te druk.
  In Zenderen blijft er overlast van teveel auto’s. Terwijl de aanleg van de weg nu al op minimaal € 77 miljoen is begroot. 

Een ander belangrijk punt: de aansluiting van knooppunt Azelo op de Vloedbeltverbinding lijkt de eerste 20 tot 30 jaar niet te gebeuren, omdat de landelijke overheid geen geld gereserveerd heeft voor aanpassingen rond A1/A35: zelfs het al gereserveerd geld is teruggetrokken.

Het moeilijker kunnen aansluiten op de randweg van knooppunt Azelo was een belangrijke reden voor de Provincie om onze spoorvariant af te wijzen. Met die variant reden er niet 8.000 maar slechts 2.000 auto’s door Zenderen!

Na 2 ½ jaar bezig te zijn geweest met het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) heeft men voor het dorp Zenderen nog geen concreet plan hoe de weg er na aanleg van de Vloedbeltverbinding uit gaat zien als dit een 30 kilometer weg wordt.

Dit plan was in 2021 toegezegd door voormalig gedeputeerde Boerman tijdens de vergadering (filmpje staat nog steeds op de website van Provincie). Dit hebben wij tijdens het inspreken ingebracht. Omdat de toezegging niet in de notulen is opgenomen, hoeft daar geen gevolg aan te worden gegeven. Tot onze verbijstering zijn de Provinciale Statenleden hier mee akkoord gegaan.

Ons doel was om op korte termijn een plan voor Zenderen op te laten stellen en daarnaast onderzoek te doen bij Rijkswaterstaat of er überhaupt kans was dat knooppunt Azelo op de Vloedbeltverbinding  zou worden aangesloten.

Omdat naar mening van SDB de Vloedbeltverbinding geen goede oplossing is voor Zenderen, het knooppunt Azelo niet wordt aangesloten op de Vloedbeltverbinding en er ook met twee andere alternatieven een “robuuste” weg kan worden bewerkstelligd hoeft Bornerbroek zijn mooie buitengebied daar niet voor op te offeren.

Wij stellen nog steeds de spoorvariant voor óf een korte boog oostelijk van Zenderen (minder dan 2.000 auto’s door Zenderen en slechts de helft van de kosten van de Vloedbeltverbinding).

Daarnaast hebben we een flink aantal punten waaruit blijkt, dat het huidige tracé tot stand is gekomen door een “voorkeursbehandeling” van het ingezette tracé door de Provincie.

We gaan met bovenstaande argumenten naar de Raad van State.
 

Eerder ingediende zienswijzen:

Klik hier om de volledige zienswijze te lezen die SDB heeft ingediend mbt Vloedbeltverbinding en het Provinciaal Inpassings Plan (PIP)

Ook de gemeente Almelo heeft een zienswijze ingediend. Klik hier om naar deze zienswijze te gaan

 

JAARLIJKSE DORPSAVOND

Op 31 oktober 2023 is de jaarlijkse dorpsavond geweest.
Met een opkomst van circa 80 bewoners was het een goed gevulde zaal,

Mooi dat zoveel mensen mee willen denken over de toekomst van Bornerbroek. 
 

PRESENTATIE en NOTULEN DORPSAVOND 31-10-2023

Van deze avond zijn notulen gemaakt die zijn geplaatst in Brooksblad nr 38 van 14 november 2023.

Deze notulen zijn uiteraard ook hier beschikbaar evenals de presentatie die is gegeven.

Beide documenten zijn als pdf te downloaden. 

Notulen Dorpsavond 31-10-2023
Presentatie Dorpsavond 31-10-2023

Over ons

De belangenbehartiging vindt plaats in de meest ruime zin en op gebied van onderwijs, ouderenbeleid, sport en recreatie, volkshuisvesting en planologie, infrastructuur en werkgelegenheid, verkeer, milieu en openbare voorzieningen. Aldus is te lezen uit de oprichtingsakte gedateerd op 3 juni 1996. De stichting wordt bestuurd door minimaal 3 bestuursleden. De leden zijn vrijwilligers uit de Bornerbroekse gemeenschap waarbij de verschillende buurten zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn en worden gekozen en benoemd door het bestuur. De Stichting is de juridische voortzetting van de in 1978 gestarte “Werkgroep Bornerbroek”. Gezien de vele gebieden waarop SDB actief is wordt binnen het bestuur gewerkt met een taakverdeling met verschillende aandachtsgebieden. Door het onderhouden van goede contacten met verschillende instanties wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking. Met de gemeente Almelo zijn er veelvuldig contacten middels de wijkregiseur en de wijkwethouder.

SDB streeft ernaar in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken te zijn zodat zij kan informeren over de wensen en mogelijkheden. Dit is de reden geweest om een Dorpsvisie op te stellen die in 2006 is gepresenteerd. Inmiddels wordt gewerkt met de vervolgvisie voor 2016-2025. De gemeente Almelo heeft de Dorpsvisie positief ontvangen en er wordt inmiddels gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan, o.a door projectteams op verschillende onderwerpen. Jaarlijks organiseert SDB een Dorpsavond. Tijdens deze jaarvergadering worden de activiteiten en plannen van SDB aan de bewoners toegelicht. Maar op de dorpsavond is ook ruimte voor de bewoners om mening en input te leveren. Zo wordt SDB in staat gesteld om het dorp goed te vertegenwoordigen en de belangenbehartiging te waarborgen.

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

Bestuur

Jan Bartels - Voorzitter

Petra Tangena  - Secretaris

Simone te Riet - Penningmeester

Nathan Bartels

Herma Bakker

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ...JOU?

Huidige bestuur

Binnen elk bestuur is een goede balans nodig van het aantal mensen.
Ieder kijkt op zijn eigen wijze tegen iets aan en met elkaar kun je daardoor tot een weloverwogen denkwijze of uitvoering van een proces komen.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.
Jan Bartels (voorzitter), Simone te Riet (penningmeester), Petra Tangena (secretaris), Nathan Bartels (vicevoorzitter) en Herma Bakker.

Uitdagingen

Bornerbroek heeft de nodige uitdagingen voor de komende tijd en soms als vaste opgave.
Denk aan de kanaalsprong, het maatschappelijk vastgoed, leefbaarheid, verkeersstromen enz.
We werken over het algemeen als koppel aan projecten. Daardoor kun je met elkaar sparren, elkaar aanvullen en half staan wanneer de ander niet kan.

Lijkt het je leuk om mee te denken over (de toekomst van) Bornerbroek en beschik jij over onderstaande eigenschappen, stuur dan een gemotiveerde mail naar dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com

Profiel

 1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
 2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
 3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
 4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
 5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
 6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
 7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
 8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
 9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Verkeer in en rond Bornerbroek

Uitkomsten van de verkeerschouw en informatie avond over de Pastoor Ossestraat (februari 2023). Lees er meer over op de pagina.

 

 

Verkeerschouw 2023

Maatschappelijk vastgoed Bornerbroek

In 2019 is gestart met de inventarisatie van het maaatschappelijke vastgoed in Bornerbroek. Dit project ligt momenteel stil in afwachting van de gebiedsvisie 2024 die door de gemeente Almelo wordt gemaakt. 
Voor meer info kijk op de betreffende pagina.

status maatschappelijk vastgoed Bornerbroek