Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Er is weer een verkeerschouw geweest en een informatie avond over de Pastoor Ossestraat. Lees er meer over op de pagina.

Verkeer in en rond Bornerbroek

Zienswijze PIP vloedbeltverbinding

Klik hier om de volledige zienswijze te lezen die SDB heeft ingediend mbt Vloedbeltverbinding en het Provinciaal Inpassings Plan (PIP)

Ook de gemeente Almelo heeft een zienswijze ingediend. Klik hier om naar deze zienswijze te gaan

Ons Dorp

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek (SDB) behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap.  Het algemeen belang staat voorop zonder binding met politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen.

Bornerbroek is een dorp in beweging. De bevolkingssamenstelling is gevarieerd, waarbij de groep tussen 20-30 jaar minder groot is dan gewenst. Dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van huisvesting voor een betaalbare prijs, waardoor deze groep zich op dit moment veel vestigt in de steden/dorpen rondom Bornerbroek. Het aantal inwoners nadert de 2000.

Een van de speerpunten van SDB is huisvesting voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. 

Op dit moment speelt de mogelijke komst van XL2, de zogenaamde kanaalsprong. SDB is geen voorstander van dit 2e bedrijventerrein en heeft hierover veelvuldig contact met alle betrokken partijen.

In 2019 is een werkgroep gestart met het bekijken van maatschappelijke vastgoed locaties en heeft gesprekken gevoerd met de diverse eigenaren en gebruikers hiervan. Inmiddels is hierover een avond geweest met het dorp om te peilen hoe de bewoners van Bornerbroek er in staan. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in mogelijke opties. Nadere info hierover volgt op de dorpsavond van 26 oktober 2022.

Over ons

De belangenbehartiging vindt plaats in de meest ruime zin en op gebied van onderwijs, ouderenbeleid, sport en recreatie, volkshuisvesting en planologie, infrastructuur en werkgelegenheid, verkeer, milieu en openbare voorzieningen. Aldus is te lezen uit de oprichtingsakte gedateerd op 3 juni 1996. De stichting wordt bestuurd door minimaal 7 bestuursleden. De leden zijn vrijwilligers uit de Bornerbroekse gemeenschap waarbij de verschillende buurten zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn en worden gekozen en benoemd door het bestuur. De Stichting is de juridische voortzetting van de in 1978 gestarte “Werkgroep Bornerbroek”. Gezien de vele gebieden waarop SDB actief is wordt binnen het bestuur gewerkt met een taakverdeling met verschillende aandachtsgebieden. Door het onderhouden van goede contacten met verschillende instanties wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking. Met de gemeente Almelo zijn er veelvuldig contacten middels de wijkregiseur en de wijkwethouder.

SDB streeft ernaar in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken te zijn zodat zij kan informeren over de wensen en mogelijkheden. Dit is de reden geweest om een Dorpsvisie op te stellen die in 2006 is gepresenteerd. Inmiddels wordt gewerkt met de vervolgvisie voor 2016-2025. De gemeente Almelo heeft de Dorpsvisie positief ontvangen en er wordt inmiddels gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan, o.a door projectteams op verschillende onderwerpen. Jaarlijks organiseert SDB een Dorpsavond. Tijdens deze jaarvergadering worden de activiteiten en plannen van SDB aan de bewoners toegelicht. Maar op de dorpsavond is ook ruimte voor de bewoners om mening en input te leveren. Zo wordt SDB in staat gesteld om het dorp goed te vertegenwoordigen en de belangenbehartiging te waarborgen.

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

Bestuur

Jan Bartels - Voorzitter

Petra Tangena  - Secretaris

Simone te Riet - Penningmeester

Nathan Bartels

Herma Bakker

Martin Bartelink

Bert Tiemersma

Jaarlijkse dorpsavond

Op 26 oktober is de jaarlijkse dorpsavond geweest.
Met een opkomst van circa 175 bewoners was het "volle bak",

Mooi dat zoveel mensen mee willen denken over de toekomst van Bornerbroek. 
Er werden een aantal suggesties gedaan, oa over de Pastoor Ossestraat, die meegenomen gaan worden in de gesprekken met de verschillende partijen die hier over gaan. 
 

Hand-out en enquête

Tijdens de dorpsavond was een aanzienlijk deel ingeruimd voor de ideeën die er zijn, om toekomstbestendige faciliteiten in / rond het dorp te creeëren. Dit betreft het zogenaamde "maatschappelijk vastgoed Bornerbroek".
De presentatie die hierover is gegeven, vind u onder het kopje organisaties, onderste pagina: maatschappelijk vastgoed Bornerbroek 2030.

Naar de presentatie

De uitslag van de enquête bestaat uit 2 delen. In het eerste deel worden de vragen behandeld die gaan over diverse onderwerpen waar SDB zich voor in zet of in kan zetten. In het tweede deel worden de vragen behandeld die betrekking hebben op het maatschappelijke vastgoed. 

Klik hier om naar de pagina te gaan waar u de uitslagen van de enquête kunt vinden.