Dorpsbelangen

dorpsbelangen

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek (SDB) behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap.

Het algemeen belang staat voorop zonder binding met politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen. De belangenbehartiging vindt plaats in de meest ruime zin en op gebied van onderwijs, ouderenbeleid, sport en recreatie, volkshuisvesting en planologie, infrastructuur en werkgelegenheid, verkeer, milieu en openbare voorzieningen. Aldus is op te lezen uit de oprichtingsakte gedateerd op 3 juni 1996. De stichting wordt bestuurd door minimaal 7 bestuursleden. De leden zijn vrijwilligers uit de Bornerbroekse gemeenschap waarbij de verschillende buurten zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn en worden gekozen en benoemd door het bestuur. 

De Stichting is de juridische voortzetting van de in 1978 gestarte “Werkgroep Bornerbroek”.

Gezien de vele gebieden waarop SDB actief is wordt binnen het bestuur gewerkt met een taakverdeling met verschillende aandachtsgebieden. Door het onderhouden van goede contacten met verschillende instanties wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking.
Met de gemeente Almelo zijn er veelvuldig contacten middels de stadsdeelcoördinator.

SDB streeft ernaar in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken te zijn zodat zij kan informeren over de wensen en mogelijkheden. Dit is de reden geweest om een Dorpsvisie op te stellen die in 2006 is gepresenteerd. De gemeente Almelo heeft de Dorpsvisie positief ontvangen en er wordt inmiddels gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan, o.a door projectteams op verschillende onderwerpen. 

Jaarlijks organiseert SDB een Dorpsavond. Tijdens deze jaarvergadering worden de activiteiten en plannen van SDB aan de bewoners toegelicht. Maar op de dorpsavond is ook ruimte voor de bewoners om mening en input te leveren. Zo wordt SDB in staat gesteld om het dorp goed te vertegenwoordigen en de belangenbehartiging te waarborgen.

Het bestuur Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek 

René Nollen - voorzitter
Petra Tangena - secretaris
Simone te Riet - penningmeester
Hans Koopman
Nathan Bartels
Petra van der Linden

Contact opnemen met Dorpsbelangen kan via dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com 

De dorpsvisie 2016-2025 kunt u hier vinden (pdf file)
Het handboek voor ouderen kunt u hier vinden (pdf file)

 

Stichting Dorpsbelangen heeft ook een eigen facebook pagina waar het laatste nieuws op wordt gezet.

https://www.facebook.com/DorpsbelangenBornerbroek/ 

 

VOORSTELRONDJE BESTUUR

 

WILLEMIEN BONTHUIS (de penningmeester)

Beste dorpsgenoten.

Ik ben Willemien Bonthuis-Versteeg en sinds 2010 actief in het bestuur van dorpsbelangen. Met mijn man Marco en onze kinderen Famke, Sophie en Ruben wonen we aan de oostkant van Bornerbroek in het buitengebied. Het is goed toeven hier zo langs de Doorbraak.
Het behouden van het dorpse karakter is mede een reden om me in te zetten voor het dorp. Overigens, bijna iedere Bornerbroeker draagt wel bij, en dat is goed om te zien. Zo houden we de leefomgeving en het ‘omkijken naar mekaar’ in stand voor volgende generaties.

Binnen het bestuur vervul ik de rol van penningsmeester. Verder ben ik samen met een tweetal bestuursleden bezig geweest met het schrijven van de nieuwe dorpsvisie. Deze is na de presentatie op de dorpsavond afgelopen mei inmiddels definitief (te vinden op www.kulturhusbornerbroek.nl). 
De komende tijd gaan we bezig met het uitvoeringsplan dat we samen met de gemeente Almelo in gaan kleden. 
Een leuke en leerzame tijd en daarom nodig u uit om in elk geval jaarlijks de dorpsavond te bezoeken om op de hoogte te blijven van zaken die spelen en hoe we ons ten gunste van de Bornerbroekers in zetten.

Hartelijke groet Willemien

WIM ARKINK

Ik ben Wim Arkink en ben sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen. Momenteel vervul ik de rol van vicevoorzitter. Ik neem aan dat velen van u mij kennen, omdat ik altijd actief ben geweest in de samenleving van Bornerbroek. 
Ik ben geboren op het Erve Arkman, één van de oudste boeren erven in Bornerbroek. Ik woon met mijn vrouw Rosa al ruim 35 jaar op het Molenveld. Onze kinderen Joost en Wieke hebben inmiddels hun domicilie buiten Bornerbroek gevonden.

Ik ben werkzaam op een Research afdeling van AkzoNobel in Deventer en in mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met fietsen, wandelen en zwemmen. 
En 1x per week heb ik “opa dag” en zorgen (vooral) Rosa en ik voor onze kleindochter Suzie

Ik kijk met veel waardering naar alles wat door (oud)leden van Dorpsbelangen en vele inwoners bereikt is in Bornerbroek. 
 Op dit moment zijn we als dorpsbelangen bezig met een nieuwe Dorpsvisie waarbij het ‘Noaberschap' een belangrijk onderdeel is. Dit betekent, dat we oog voor elkaar hebben en elkaar waar dat nodig is helpen. 
Door deze gebundelde krachten kunnen we als samenleving meer voor elkaar betekenen.

In de huidige samenleving wordt ook (door o.a. de gemeente) meer gevraagd van onze inwoners. We moeten daarom als echte noabers met elkaar in Bornerbroek de schouders eronder zetten!
Daarnaast willen we als dorpsbelangen ook een dynamische leefbaarheid behouden. Dit houdt in, dat we met name de jongeren aan Bornerbroek willen binden door bijv. het realiseren van starters woningen maar ook, dat er woongelegenheden voor de ouderen worden gecreëerd.

Ik ben gaarne bereid om met u van gedachten te wisselen over Bornerbroek.

HANS KOOPMAN

Mijn naam is Hans Koopman en woon sinds 1986 in Bornerbroek.

Ik ben geboren in de herfst van 1953 te Almelo. Ik ben gehuwd met Jeannette en samen hebben we een zoon Pim. Mijn hobby’s zijn sport, muziek en tuinieren.
Na 42 jaren te hebben gewerkt is nu de tijd aangebroken om te genieten en om mij nog meer in te zetten voor ons dorp. 
Omdat ik ook betrokken ben bij De Theresiahof belde Henny Kuiphuis mij met de vraag of ik plaats wilde nemen in de Stichting Dorpsbelangen met als taak Zorg.
Inmiddels draai ik al bijna 2 jaar mee in de Stichting Dorpsbelangen.
Mijn drijfveer om vrijwilligerswerk te doen zijn betrokkenheid en hulp bieden voor het dorp om samen iets te bereiken.
Want wat zou Bornerbroek er anders uitzien zonder vrijwilligers.
Vrijwilligers zorgen voor verbondenheid en saamhorigheid en zijn het cement van de samenleving.
Ik hoop dit werk nog jaren met veel toewijding en plezier te mogen doen.