Error: Expected response code 200, got 400 The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Body:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Kulturhus

Dorpsbelangen

dorpsbelangen

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek (SDB) behartigt het algemeen belang van de Bornerbroekse gemeenschap.

Het algemeen belang staat voorop zonder binding met politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen. De belangenbehartiging vindt plaats in de meest ruime zin en op gebied van onderwijs, ouderenbeleid, sport en recreatie, volkshuisvesting en planologie, infrastructuur en werkgelegenheid, verkeer, milieu en openbare voorzieningen. Aldus is op te lezen uit de oprichtingsakte gedateerd op 3 juni 1996. De stichting wordt bestuurd door minimaal 7 bestuursleden. De leden zijn vrijwilligers uit de Bornerbroekse gemeenschap waarbij de verschillende buurten zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn en worden gekozen en benoemd door het bestuur. 

De Stichting is de juridische voortzetting van de in 1978 gestarte “Werkgroep Bornerbroek”.

Gezien de vele gebieden waarop SDB actief is wordt binnen het bestuur gewerkt met een taakverdeling met verschillende aandachtsgebieden. Door het onderhouden van goede contacten met verschillende instanties wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking.
Met de gemeente Almelo zijn er veelvuldig contacten middels de stadsdeelcoördinator.

SDB streeft ernaar in een vroeg stadium bij beleidsbeslissingen betrokken te zijn zodat zij kan informeren over de wensen en mogelijkheden. Dit is de reden geweest om een Dorpsvisie op te stellen die in 2006 is gepresenteerd. De gemeente Almelo heeft de Dorpsvisie positief ontvangen en er wordt inmiddels gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan, o.a door projectteams op verschillende onderwerpen. 

Jaarlijks organiseert SDB een Dorpsavond. Tijdens deze jaarvergadering worden de activiteiten en plannen van SDB aan de bewoners toegelicht. Maar op de dorpsavond is ook ruimte voor de bewoners om mening en input te leveren. Zo wordt SDB in staat gesteld om het dorp goed te vertegenwoordigen en de belangenbehartiging te waarborgen.

Het bestuur Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek 

Jan Bartels - voorzitter
Petra Tangena - secretaris
Willemien Bonthuis - penningmeester
Wim Arkink
Hans Koopman
Sander van Tongeren
René Nollen

Contact opnemen met Dorpsbelangen kan via dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com 

De dorpsvisie 2016-2025 kunt u hier vinden (pdf file)

Stichting Dorpsbelangen heeft ook een eigen facebook pagina waar het laatste nieuws op wordt gezet.

https://www.facebook.com/DorpsbelangenBornerbroek/ 

INFOBOERDERIJ PEEZE

Informatie- en Doecentrum Peeze

De Doorbraak is een 13 km lange, nieuw gegraven, beek tussen de Almelose Loolee en de Exosche Aa bij Ypelo. Aan de oevers van deze beek, op Wolbeslanden 5 in Bornerbroek, staat een oude boerderij, die tijdens de aanleg van de Doorbraak dienst heeft gedaan als informatiecentrum van waterschap Vechtstromen.

Veel Bornerbroekers kennen de boerderij nog als woning en kruidenierswinkeltje van de familie Peeze, met als bijnaam:  ’n Beelts. Deze bijnaam heeft te maken met de plek van de boerderij, een hoogte in het landschap, een belt. Op een kadasterkaart uit 1832 wordt de plaats al vermeld als ‘Op den belt’.

Na de opening van De Doorbraak, najaar 2016, verloor de boerderij haar functie en stond zij op de nominatie om gesloopt te worden. Zij wordt echter niet gesloopt, maar verbouwd en geschikt gemaakt voor nieuwe functies. Het informatiegedeelte krijgt een opknapbeurt en het voormalig woongedeelte wordt ontmanteld en ingericht voor de opslag van gereedschappen.

Dat balletje begon te rollen, tijdens de openingsceremonie van de Doorbraak toen de watergraaf, Stefan Kuks, de Bornerbroekse gemeenschap een ruimte toezegde, van waaruit gereedschappen t.b.v. groenonderhoud geleend kunnen worden. Groenonderhoud aan de recreatieve routes, onderhoud van de openbare ruimte, het dorpspark, de ecologische zones langs de Doorbraak, de begraafplaats, en …….

Een speciaal voor dat doel opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, het Kulturhus Bornerbroek, waterschap Vechtstromen, de gemeente Almelo en Landschap Overijssel, ging op zoek naar een geschikte locatie. Na de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 4-tal  locaties te hebben onderzocht, kwam uiteindelijk boerderij Peeze in beeld.

De boerderij blijft eigendom van het waterschap. Landschap Overijssel zorgt voor de inrichting van het gereedschapdepot en staat garant voor beheer en onderhoud. De omgeving van de boerderij zal als typisch Twents boerenerf worden ingericht, compleet met hoogstamfruitboomgaard. Een imkervereniging heeft ook al belangstelling getoond en gaat er misschien een bijenstal bouwen. Verder zal er een terras worden ingericht, dat samen met de informatieruimte zal worden geëxploiteerd door het Brookshoes in Bornerbroek. Het wordt een soort dependance, waar cursussen kunnen worden verzorgd, excursies en wandelingen kunnen starten, informatiebijeenkomsten en vergaderingen kunnen worden gehouden en zelfs een feestje of barbecue in het groen voor een klein gezelschap tot de mogelijkheden behoort.

Om al deze mooie plannen te verwezenlijken is extra geld nodig. Daarom heeft de werkgroep subsidie aangevraagd bij Leader, een Europees programma, waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland.

De verbouwing van de boerderij is klaar en de subsidieaanvraag is gehonoreerd. We gaan beginnen. Landschap Overijssel begint een dezer dagen met de inrichting van het gereedschapdepot.

Wat verderop in jaar wordt begonnen met de inrichting van het erf en het planten van de boomgaard.

-----------------------------------------------------------------------

Het LEADER project  “Informatie- en Doecentrum Peeze” wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van o.a.:

    
EUROPESE UNIE

“Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

-----------------------------------------------------------------------

VOORSTELRONDJE BESTUUR

EVEN VOORSTELLEN:

JAN BARTELS (voorzitter).

Sinds 2010 ben ik lid van de St. Dorpsbelangen Bornerbroek. Ik heb in juni de voorzittershamer van Henny Kuiphuis overgenomen. 
Ik woon al ruim dertig jaar in Bornerbroek, waar ik werkzaam ben als veearts. Eerst vanaf de Schapendrift, en na een fusie zes jaar geleden vanuit Wierden.
Met mijn vrouw Elma ( dierenarts van de Kooikershof in Almelo) heb ik zeven jaar aan de Pepershaar gewoond. En nu wonen wij al weer drieëntwintig jaar met veel plezier op het Tusveld.

Onze kinderen zijn alle drie in Bornerbroek geboren en naar school geweest. Afgelopen zomer zijn ze afgestudeerd en hebben werk gevonden.
Een van mijn hobby’s is buiten bezig zijn. Daar hoort ook wandelen bij, zowel in de directe omgeving als in onze vakanties.
Onder andere daarom ben ik sinds 2007 met het Projectteam Recreatieve Routes bezig met het aanleggen van wandelroutes en stukken fietspad rondom Bornerbroek.
Ik ben een van de organisatoren van de Wandel-2-daagse. De Wandel-2-daagse Is opgezet vanuit de St. Dorpsbelangen en is een idee van Judith Rutjes.

Een van de dingen die ik graag wil voor de toekomst van Bornerbroek is, dat het prettig wonen is en blijft voor jong en oud. We zetten als Dorpsbelangen dan ook sterk in op huisvesting voor deze groepen, samen met de Gemeente Almelo.
Daarnaast willen we ook het mooie landelijke karakter van het buitengebied zoveel mogelijk zien te behouden en verbeteren. 
Om te stimuleren dat alle Bornerbroekers zoveel mogelijk in beweging blijven, streven we naar prettigere en veiligere fiets- en wandelverbindingen.

Komende jaren gaan we aan de slag met de uitwerking van de nieuwe Dorpsvisie.

WILLEMIEN BONTHUIS (de penningmeester)

Beste dorpsgenoten.

Ik ben Willemien Bonthuis-Versteeg en sinds 2010 actief in het bestuur van dorpsbelangen. Met mijn man Marco en onze kinderen Famke, Sophie en Ruben wonen we aan de oostkant van Bornerbroek in het buitengebied. Het is goed toeven hier zo langs de Doorbraak.
Het behouden van het dorpse karakter is mede een reden om me in te zetten voor het dorp. Overigens, bijna iedere Bornerbroeker draagt wel bij, en dat is goed om te zien. Zo houden we de leefomgeving en het ‘omkijken naar mekaar’ in stand voor volgende generaties.

Binnen het bestuur vervul ik de rol van penningsmeester. Verder ben ik samen met een tweetal bestuursleden bezig geweest met het schrijven van de nieuwe dorpsvisie. Deze is na de presentatie op de dorpsavond afgelopen mei inmiddels definitief (te vinden op www.kulturhusbornerbroek.nl). 
De komende tijd gaan we bezig met het uitvoeringsplan dat we samen met de gemeente Almelo in gaan kleden. 
Een leuke en leerzame tijd en daarom nodig u uit om in elk geval jaarlijks de dorpsavond te bezoeken om op de hoogte te blijven van zaken die spelen en hoe we ons ten gunste van de Bornerbroekers in zetten.

Hartelijke groet Willemien

WIM ARKINK

Ik ben Wim Arkink en ben sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen. Momenteel vervul ik de rol van vicevoorzitter. Ik neem aan dat velen van u mij kennen, omdat ik altijd actief ben geweest in de samenleving van Bornerbroek. 
Ik ben geboren op het Erve Arkman, één van de oudste boeren erven in Bornerbroek. Ik woon met mijn vrouw Rosa al ruim 35 jaar op het Molenveld. Onze kinderen Joost en Wieke hebben inmiddels hun domicilie buiten Bornerbroek gevonden.

Ik ben werkzaam op een Research afdeling van AkzoNobel in Deventer en in mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met fietsen, wandelen en zwemmen. 
En 1x per week heb ik “opa dag” en zorgen (vooral) Rosa en ik voor onze kleindochter Suzie

Ik kijk met veel waardering naar alles wat door (oud)leden van Dorpsbelangen en vele inwoners bereikt is in Bornerbroek. 
 Op dit moment zijn we als dorpsbelangen bezig met een nieuwe Dorpsvisie waarbij het ‘Noaberschap' een belangrijk onderdeel is. Dit betekent, dat we oog voor elkaar hebben en elkaar waar dat nodig is helpen. 
Door deze gebundelde krachten kunnen we als samenleving meer voor elkaar betekenen.

In de huidige samenleving wordt ook (door o.a. de gemeente) meer gevraagd van onze inwoners. We moeten daarom als echte noabers met elkaar in Bornerbroek de schouders eronder zetten!
Daarnaast willen we als dorpsbelangen ook een dynamische leefbaarheid behouden. Dit houdt in, dat we met name de jongeren aan Bornerbroek willen binden door bijv. het realiseren van starters woningen maar ook, dat er woongelegenheden voor de ouderen worden gecreëerd.

Ik ben gaarne bereid om met u van gedachten te wisselen over Bornerbroek.

HANS KOOPMAN

Mijn naam is Hans Koopman en woon sinds 1986 in Bornerbroek.

Ik ben geboren in de herfst van 1953 te Almelo. Ik ben gehuwd met Jeannette en samen hebben we een zoon Pim. Mijn hobby’s zijn sport, muziek en tuinieren.
Na 42 jaren te hebben gewerkt is nu de tijd aangebroken om te genieten en om mij nog meer in te zetten voor ons dorp. 
Omdat ik ook betrokken ben bij De Theresiahof belde Henny Kuiphuis mij met de vraag of ik plaats wilde nemen in de Stichting Dorpsbelangen met als taak Zorg.
Inmiddels draai ik al bijna 2 jaar mee in de Stichting Dorpsbelangen.
Mijn drijfveer om vrijwilligerswerk te doen zijn betrokkenheid en hulp bieden voor het dorp om samen iets te bereiken.
Want wat zou Bornerbroek er anders uitzien zonder vrijwilligers.
Vrijwilligers zorgen voor verbondenheid en saamhorigheid en zijn het cement van de samenleving.
Ik hoop dit werk nog jaren met veel toewijding en plezier te mogen doen.

Laatste foto's